Nasz zbór zaprasza każdego kto Szuka Boga oraz społeczności z tymi, w których On zamieszkał.

Kto wyznał, że Jezus jest Synem Boga, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
Zatem myśmy poznali i uwierzyli miłości, którą Bóg ma w nas. Bóg jest miłością; więc kto mieszka w miłości mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
— I List spisany przez Jana 4:15-16

ZGROMAdzenia

 • Niedziela, 10:00~12:00 (nabożeństwo)
 • Wtorek, 17:30~19:00 (rozważanie Pisma Świętego, ksiąg rozdział po rozdziale lub wybranego tematu)

SPOTKANIA Organizowane przez członków Zboru

 • Sobota, 16:00~20:00 - Spotkania młodzieży (uwielbienie śpiewem i modlitwą, dzielenie się Słowem Bożym i świadectwami, modlitwa, rozmowy)
 • Pierwsze piątki miesiąca, godz 17:30 - spotkania kobiet
 •  W każdy czwartek, godz 18:30 - modlitwa braci

PRZEBIEG NABOŻEŃstwa

 • Nabożeństwo prowadzi jeden z braci
 • Rozpoczynamy śpiewem i modlitwą do Naszego Pana
 • Usługa braci Słowem Bożym
 • Pamiątka Wieczerzy Pańskiej:
Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
— I List do Koryntian 11:23-26
 • Uwielbienie pieśnią
 • Usługa braci Słowem Bożym
 • Zakończenie pieśnią i modlitwą