Kim Naprawdę Jest Jezus Chrystus?

Odpowiedzi na to pytanie poszukajmy u największego autorytetu we wszechświecie. Niewątpliwie jest nim Bóg Ojciec. Co On powiedział o Panu Jezusie Chrystusie. Wypowiedzi Ojca na temat Syna znajdujemy na kartach Bożego Słowa.

W Liście do Hebrajczyków czytamy:

Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków
— Hbr 1;8

W języku greckim (oryginalnym dla Nowego Testamentu) ten werset wygląda następująco:

 

Bóg Ojciec kieruje do Syna powyższe słowa nazywając go Bogiem. Ten fragment pochodzi z Psalmu 45 wiersz 7. Tymi słowami w Psalmie modlił się prawowierny Izraelita do Boga Jahwe, a tu Bóg Ojciec, kieruje je do swojego Syna.

W tym fragmencie występuje dwukrotnie w języku greckim rodzajnik "ὁ" (czyt. "ho"). Rodzajnik w języku greckim wskazuje w jakim przypadku występuje dane słowo. W języku greckim rzeczowniki odmieniają się przez przypadki tak jak w języku polskim. Rodzajnik "ὁ" odpowiada przypadkowi Mianownika (kto, co?) i występuje również w funkcji Wołacza o! Tak więc tłumaczenie powyższego fragmentu winno być następujące "Tron twój o Boże" – gdzie "tron" występuje w mianowniku, a "Boże" – mianownik w funkcji wołacza.

Tłumaczenie inne np.: "Tronem twym Bóg" jest niezgodne z:
1.    Psalmem 45:7,
2.    zasadami gramatyki greckiej*.

Czytając dalej I rozdział Listu do Hebrajczyków widzimy, co jeszcze Bóg Ojciec mówi o swoim Synu:

Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich; One przeminą, ale Ty zostajesz;
I wszystkie jako szata zestarzeją się, I jako płaszcz je zwiniesz, Jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje?
— Hbr 1;10-12

Bóg Ojciec nazywa Syna Stwórcą. Kto stwarzał świat: niebo i ziemię?
W Księdze proroka Izajasza czytamy:

Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel i twój Stwórca jeszcze w łonie matki: Ja jestem Jahwe, Stwórca wszystkiego, Ja SAM rozciągnąłem niebiosa, Ja SAM ugruntowałem ziemię?
— Iz 44:24

Izajasz mówi, że Bóg Jahwe SAM stwarzał. Tu widzimy, że Ojciec mówi, że to Jego Syn stwarzał. I nie ma żadnej sprzeczności bo Pan Jezus powiedział:

Ja i Ojciec jedno jesteśmy?
— Ew. Jana 10:30

Największy autorytet we wszechświecie, sam Bóg Ojciec nazywa swojego Syna, Pana Jezusa Bogiem i Stwórcą, kieruje do Niego słowa, które były wypowiedziane do Boga Jahwe, a teraz te same słowa z Psalmu 45 są wypowiadane przez Ojca do Syna. 
Zważ co Bóg Ojciec mówi o Panu Jezusie i w swoim sercu powiedz to samo. Tak zrobił Tomasz –prawowierny Izraelita, który wyznał Panu Jezusowi: "Pan mój i Bóg mój" Pan Jezus odpowiedział mu: "Uwierzyłeś?" (Ew. Jana 20:28-29). W Bożym Słowie nie znajdujemy innego Boga oprócz Jahwe którego Izraelita mógł nazwać swoim Bogiem i Panem i nie zgrzeszyć. Nazwanie kogokolwiek Bogiem i Panem oprócz Boga Jahwe równało się bałwochwalstwu.

Tomasz nazwał swoim Bogiem i Panem Jezusa Chrystusa i usłyszał w odpowiedzi: "Uwierzyłeś".
Uwierz, zaufaj i TY w to drogocenne imię Jezusa Chrystusa poza którym nie ma zbawienia:

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
— Dz 4:12

* M. Auerbach i M. Golias „Gramatyka Grecka”,PWN 1985 r.,str .21 i str. 164 § 157 i 158